Revitalizace obce Jiřiče

Investor        Obec Jiřice

Projekt          2009-10

Realizace      2011-12

 

Náves obce Jiřice u Humpolce můžeme rozčlenit dle charakteru zeleně na tři části. Listnaté stromy okolo návesního rybníka, dřeviny v okolí kostela a listnaté stromy centrálního parku. Současně byly zinventarizovány stromy tvořící uliční stromořadí jižně od centra obce a u hřiště. V inventarizační tabulce jsou zaznamenány také základní parametry několika stromů tvořících doprovod sakrálních staveb ( kapličky a křížků) nacházejících se v intravilánu obce a památné „Jiřické lípy.

Území je s okolím provázáno četnými kompozičními osami. Pohledy jsou vedeny, jak na architektonické prvky – kostel sv. Jakuba, faru, tak na významné vegetační prvky – památnou Jiřickou lípu.  Z hlediska venkovních pohledů na území je nejvíce exponovaný plášť vzrostlých dřevin v parcích z výše položených komunikací.

Struktura vegetačních prvků sestává především ze zapojených skupin stromů, doplněných jehličnatými keřovými podrosty.

Mezi nejvýznamnější jedince nebo skupiny lze zařadit dřeviny v obou parcích. Při komunikaci vedou váznamná stromořadí ta jsou postupně pohlcovaná okolním porostem. Někdy zakončena božími muky.

V návrhu je celoplošně řešené ošetření dřevin případné kácení ze zdravotních důvodů či z nevhodnosti použití dřevin ve venkovském prostředí nebo k danému objektu (např. Thuja, Juniperus, Picea pungens).

 

Nové výsadby keřů, polokeřů  s podrostem trvalek jsou navrženy  v okolí pomníku v parku východně od kostela, kde nahrazují právě zmiňované cizorodé a do podrostu, k pietnímu místu nevhodné dřeviny. Dále jsou podobné výsadby uplatněny v okolí kostela, kde celý prostor otevírají, vznikají tak nové pohledy a průhledy viz. navrhovaný stav, kompozice. Jsou citlivě vybírány keře a trvalky přírodního charakteru, esteticky působící po většinu vegetační doby.

 

Vykácené dřeviny jsou na některých místech nahrazeny stejnými druhy či druhy zjištěnými na historických fotografiích,  také přiložených v této dokumentaci. Týká se to např. Larix decidua před farou nebo Pinus sylvestris před průčelím kostela, tyto borovice jsou na opačné straně vyváženy výsadbou Tilia cordata.

Po rekonstrukci vozovky a chodníků  jsou na četných místech obnoveny trávníkové plochy.

 

V návrhu je řešeno i prostranství za jednotou, které by mělo sloužit jako místo pro značné množství (8 ks) kontejnerů dříve umístěných na silnici před školou. Celý prostor je obklopen živým plotem z Ligustrum a navržena je zde zámková dlažba.

 

Dále je řešen menší prostor v nové zástavbě rodinných domků, jako místo odpočinku opět jsou použity trávy, trvalky, keře, polokeře, které budou zamulčovány štěrkem a ze stromů Sorbus aucuparia a Malus. Částečně je prostor ohraničen živým plotem.